Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, jednak nie występującym naturalnie, a sprowokowanym działalnością człowieka oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Powstaje w wyniku wymieszania się powietrza z zanieczyszczeniami znajdującymi się w dymie i spalinach.

Smog składa się przede wszystkim ze szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenki azotu, oraz substancji stałych, czyli m.in. pyłów i kancerogennych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Te ostatnie związki powstają przede wszystkim z węgla, ropy naftowej i jej pochodnych – asfaltu, koksu i benzyny. Długotrwały kontakt z nimi może prowadzić m.in. do zmian nowotworowych, chorób układu oddechowego, osłabienia układu odpornościowego i niewydolności nerek i wątroby.

Najbardziej szkodliwe dla zdrowia są pyły zawieszone. To cząsteczki stałe, ale na tyle niewielkie, że z łatwością przedostają się z naszego układu oddechowego do układu krążenia. Obecnie w smogu największy udział mają pyły PM2,5 oraz PM10.

Niestety nawet krótkotrwały kontakt ze smogiem ma niekorzystny wpływ na nasze zdrowie.

Zanieczyszczone powietrze może powodować m.in.:

  • udary w mózgu
  • choroby płuc i oskrzeli, raka płuc, astmę, alergię
  • spadek nasycenia krwi tlenem
  • choroby sercowo-naczyniowe
  • choroby nerek
  • dwutlenek siarki – powoduje zmiany w rogówce oka i prowadzi do skurczów oskrzeli
  • tlenek węgla – prowadzi do niedotlenienia mięśnia sercowego i mózgu
  • tlenek azotu – drażni spojówki, prowadzi do podrażnienia dróg oddechowych i chorób alergicznych
  • ozon – uszkadza drogi oddechowe, sprzyja chorobom płuc i oskrzeli
  • metale ciężkie – mogą być przyczyną uszkodzeń narządów, sprzyjać alergiom, nowotworom, a nawet obniżać inteligencję i zaburzać koncentrację.